Agnieszka Filipek

Agnieszka Filipek is an award winning poet, living in Galway city, in Ireland. She writes in both, her native tongue Polish and in English, and also translates in these languages. Her work has appeared in over 50 publications internationally, including countries, such as Poland, Ireland, the United States, India, Hong Kong, England, Bangladesh, Canada, Wales, Northern Ireland, Germany and Iran. Some of her poems have been translated into German, Persian and Chinese. Her poems have appeared in Crannóg, The Blue Nib, Miesięcznik Literacki Akant, Ropes Literary Journal, The Stony Thursday Book, Three Drops from a Cauldron, Chrysanthemum, Marble Poetry Magazine, Visual Verse Anthology, Pale Fire – New Writing on the Moon Anthology, Dodging the Rain, The Cicada’s Cry, Writing Home: The ‘New Irish’ Poets Anthology, Black Bough Poetry, Panning for Poems Journal, The Journal Of Compressed Creative Arts, Under the Bashō Journal, Headway Quarterly, Babiniec Literacki, Coast to Coast to Coast Magazine, and in the children’s magazine Balloons Literary Journal, and elsewhere.

Agnieszka Filipek jest nagradzaną poetką, która mieszka w mieście Galway, w Irlandii. Pisze zarówno w języku ojczystym, jak i angielskim oraz tłumaczy w tych językach. Jej utwory ukazały się w ponad 50-tu międzynarodowych publikacjach, w krajach takich jak Polska, Irlandia, Stany Zjednoczone, Indie, Hongkong, Anglia, Bangladesz, Kanada, Walia, Irlandia Północna, Niemcy i Iran. Kilka jej wierszy zostało przetłumaczonych na język niemiecki, perski i chiński. Publikowała m. in. w Crannóg, The Blue Nib, Miesięczniku Literackim Akant, Ropes Literary Journal, The Stony Thursday Book, Three Drops from a Cauldron, Chrysanthemum, Marble Poetry Magazine, Visual Verse Antologii, Pale Fire – New Writing on the Moon Antologii, Dodging the Rain, The Cicada’s Cry, Writing Home: The ‘New Irish’ Poets Antologii, Black Bough Poetry, Panning for Poems Journal, The Journal Of Compressed Creative Arts, Under the Bashō Journal, Headway Quarterly, Babińcu Literackim, Coast to Coast to Coast Magazine oraz w dziecięcym magazynie Balloons Literary Journal.

with Matsuo Bashō

Timeless quote found in the poetry section in a bookstore in Bristol!
“Real poetry is to lead a beautiful life. To live poetry is better than to write it.” – Matsuo Bashō

Ponadczasowy cytat znaleziony w dziale poezji w księgarni w Bristolu!
„Prawdziwa poezja polega na prowadzeniu pięknego życia. Życie poezją jest lepsze niż pisanie o niej.” – Matsuo Bashō

with Julia Cameron

Meeting the remarkable writer Julia Cameron at the Hay House Writer’s Workshops in Bristol! Dreams do come true!

Spotkanie ze znakomitą pisarką Julią Cameron na Warsztatach Pisarskich z Hay House w Bristolu! Marzenia naprawdę się spełniają!

with Reid Tracy

Meeting the amazing Reid Tracy, the president and CEO of Hay House, at the Hay House Writer’s Workshops in Bristol!

Spotkanie z niesamowitym Reidem Tracy, prezesem i dyrektorem naczelnym wydawnictwa Hay House, na Warsztatach Pisarskich z Hay House w Bristolu!

with Agnieszka Maciąg

Meeting the fabulous model, writer, blogger and journalist Agnieszka Maciąg at the Art Of Living workshop in Ennis!

Spotkanie ze wspaniałą modelką, pisarką, blogerką i dziennikarką Agnieszką Maciąg na warsztacie rozwoju osobistego Sztuka Życia w Ennis!

with Wojciech Cejrowski

Meeting the remarkable traveler, writer, photographer and satirist Wojciech Cejrowski in Galway!

Spotkanie z niezwykłym podróżnikiem, pisarzem, fotografem i satyrykiem Wojciechem Cejrowskim w Galway!

with Beata Pawlikowska

Meeting the fantastic writer, traveler, photographer and journalist Beata Pawlikowska at the Art Of Living workshop in Ennis!

Spotkanie z fantastyczną pisarką, podróżniczką, fotografką i dziennikarką Beatą Pawlikowską na warsztacie Sztuka Życia w Ennis!

POEMS

Agnieszka Filipek

ALL THE SOUVENIRS

everything tastes better in bed
you whispered in my ear
too many times

I smashed all the souvenirs from the places
you always wanted to visit
shouting out her name

shattered pieces getting deep
into your Persian carpet
like knives into flesh

frantically trying to change a hoover bag
and everything else in my life
job flat breakfast cereal

no more take away pizza
from that Italian place
on the corner

we were always forgetting napkins
and you were licking
my fingers

First published in Light Journal, US

 

PROVENCE

remember that summer when
we found an old box with dusty lavender
on the windowsill in that rented
room with a view in Provence
we threw it away
not knowing any better

in the morning as my foot
touched the white floor I saw
scorpions surrounding the bed
my screams must have woken
up the whole street

the housekeeper barged into the room
swept the scorpions off the ground
and threw them out the window
she waved her kitchen cloth at us
shouting something in French
none of us understood

then she pulled a box of lavender
out of the basket bin and put it
back on the windowsill with a smile

First published in The Journal Of Compressed Creative Arts, US

WIERSZE

Agnieszka Filipek

WSZYSTKIE PAMIĄTKI

wszystko smakuje lepiej w łóżku
szeptałeś mi do ucha
zbyt wiele razy

rozbiłam wszystkie pamiątki z miejsc
które zawsze chciałeś odwiedzić
wykrzykując jej imię

roztrzaskane kawałki wbijają się głęboko
w twój perski dywan
jak noże w ciało

gorączkowo próbuję zmienić worek w odkurzaczu
i wszystko inne w moim życiu
pracę mieszkanie płatki śniadaniowe

nigdy więcej pizzy na wynos
z tej włoskiej restauracji
na rogu

zawsze zapominaliśmy o serwetkach
i oblizywałeś
mi palce

Po raz pierwszy opublikowany w Light Journal, USA

 

PROWANSJA

pamiętasz tamto lato kiedy
znaleźliśmy stare pudełko z zakurzoną lawendą
na parapecie w tym wynajętym
pokoju z widokiem w Prowansji
wyrzuciliśmy je
nie wiedząc co robimy

rano gdy moja stopa
dotknęła białej podłogi zobaczyłam
skorpiony otaczające łóżko
me krzyki musiały postawić
na nogi całą ulicę

gospodyni wbiegła do pokoju
zmiotła skorpiony z ziemi
i wyrzuciła je przez okno
zamachała na nas ścierką
krzycząc coś po francusku
czego nie zrozumieliśmy

potem wyjęła pudełko lawendy
z kosza na śmieci i położyła je z uśmiechem
z powrotem na parapecie

Po raz pierwszy opublikowany w The Journal Of Compressed Creative Arts, USA